YUKON MAKINE

Çevre ve İş Güvenliği

 

 
YUKON’un tüm çalışanları ve yönetimi; çalışanlarına, müşterilerine ve tedarikçilerine daha güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak ve “sıfır iş kazası” hedefine ulaşmak için; yürürlükteki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyan; faaliyetleri sonucunda oluşan olası tüm riskleri belirleyen ve bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek üzere çalışma başlatan; kurduğu sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyen ve ilgili tarafların denetlemesine açık tutan; sürekli iyileştirme prensiplerine dayalı ; bir yönetim sistemini benimser ve gerçekleştireceğini taahhüt eder.

 

 

 

Çalışanlarının ve çalışma alanında yaşayanların sağlık ve refahını korumayı amaçlamaktadır. Çalışmalarının devamını sağlayacak biçimde yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası standartların uygulamaya konmasını sağlayacaktır.
 

Sürekli olarak gelişen teknoloji ve çalışma şartları ile uyum sağlayacak gerekli kaynakları temin ederek çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetim sistemleri kuracak, yazılı hale getirecek, sürekli olarak geliştirerek devamını sağlayacaktır.
 

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte olan yasal mevzuatlara ve müşterilerinin taleplerine uyacaktır.

Çevre ile ilgili yönetim sistemlerinin etkinliklerini ve sürekli olarak gelişmelerini sağlamak amacı ile tüm faaliyetlerini, bünyesinde bulunan organizasyonlar ile düzenli olarak gözden geçirecektir.
 

Bu faaliyetleri esnasında, şirket verimliliğini de arttıracak biçimde, atıkların, dışarı salınan gazların, su, enerji ve hammadde tüketimini, çalışma ortamlarındaki yaralanmaları, sağlık bozulmalarını ve iş risklerini mümkün olabilecek en alt seviyeye indirmenin yollarını arayacaktır.
 

Kendi bireysel iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla çalışanlara ve etkileşim içinde bulunulan çevrede yaşayanlara ve diğer ilgililere, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politika ve amaçlarını duyurarak açık hale getirecektir.

Çevre, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken belirtilen tüm bu hususları dikkate alacaktır.
 

YUKON, hedef ve politikaları ile müşteri memnuniyeti ve yasal zorunlulukları gözeterek, çevresel etkileri azaltacak ve çevre kirliliğini önleyecek, iş güvenliği ile ilgili riskleri en düşük seviyeye indirecek ve uluslararası alanda "sürekli gelişim" sağlanacaktır.